Predpisy

Predpisy

 

Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na www.partypal.pl
 2. Online sklad Party Pal prevádzkuje spoločnosť: 

  Tentu Global Sp. z o. o
  sv. Hoża 86/410
  00 682-Varšava
  DIČ: 9542843231
  Región: 522645313

 3. Partypal.pl vykonáva veľkoobchodný predaj produktov.
 4. Používanie internetovej platformy je možné pomocou počítačového vybavenia (mobilných zariadení) s prístupom na internet, prostredníctvom webového prehliadača.
 5. Ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú netto cenami bez DPH. Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie Tovaru.

 

Kontakt s obchodom

 

 1. Adresa predávajúceho: ul. Aleja Krakowska 1a, 05-552, Wola Mrokowska
 2. E-mailová adresa predávajúceho: shop@partypal.pl
 3. Telefón predávajúceho: +48 516 106 398
 4. Zákazník môže komunikovať s Predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v týchto pravidlách.

 

objednávka

 

 1. Logistické minimum - prvá objednávka min. 500 PLN. net.
 2. Objednávanie produktov v sortimente Obchodu je možné po vytvorení účtu.
 3. Obsah internetového skladu partypal.pl nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964, a preto zadanie objednávky Kupujúcim neznamená okamžité uzavretie zmluvy. Vyplnením objednávkového formulára kupujúci odošle ponuku na kúpu konkrétneho produktu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje na základe zmluvy uzatvorenej vyššie uvedeným spôsobom vykonať objednávku v súlade s obsahom akceptovaným predávajúcim.
 5. Zmluva je uzavretá okamihom, keď je kupujúcemu doručené vyhlásenie predávajúceho o prijatí objednávky zadanej kupujúcim.
 6. Zadaním objednávky súhlasíte s ustanoveniami Pravidiel.

   

  Spôsoby plnenia objednávky, doručenia a platby

   

  1. Objednané produkty sú zasielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Predávajúci nezodpovedá za spôsob a včasné doručenie produktov kuriérskou spoločnosťou.
  2. Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia:
  • Doručenie kuriérom
  • Osobný odber v sídle spoločnosti počas jej otváracích hodín
       3. Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby platby:
  • Na dobierku kuriérovi
  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
  • Pomocou platobnej platformy - odkaz na platbu:
        vízum
        Visa Electron
        MasterCard
        Elektronická karta MasterCard
        Učiteľ

    

   1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
   2. Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a spôsoboch platby nájdete na stránke obchodu v záložke "Náklady na doručenie a platbu".
   3. Ak je potrebné vrátiť peňažné prostriedky, predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.
   4. Doba spracovania objednávky sa počíta od momentu získania kladnej autorizácie platby.

    

   Odstúpenie od zmluvy

    
   1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu do 14 dní bez udania dôvodu.
   2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci prebral tovar do držby, alebo kedy sa k tovaru dostala ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu;
   3. Aby mohol kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho prostredníctvom údajov uvedených v Poriadku v časti Kontakt s obchodom jednoznačným vyhlásením (napr. list zaslaný poštou alebo informácie zaslané e-mailom).
   4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   5. Vrátenie tovaru sa uskutočňuje na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.
   6. Odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorým prináležia práva spotrebiteľa.

     

   Sťažnosti

    

   1. Všetky produkty ponúkané Predávajúcim sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád.
   2. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Kupujúci právo na reklamáciu a uplatnenie reklamácie v rámci záruky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
   3. Reklamáciu je potrebné nahlásiť do 1 mesiaca odo dňa prevzatia tovaru e-mailom na túto e-mailovú adresu: shop@partypal.pl
   4. Sťažnosť musí obsahovať:
   • Imię aj nazwisko
   • údaje o firme (názov, adresa, daňové identifikačné číslo)
   • e-mail, telefónne číslo
   • číslo objednávky / faktúry
   • dátum prijatia objednávky
   • symbol a množstvo inzerovaného tovaru
   • podrobný popis vady tovaru s fotodokumentáciou

        5. Kupujúci môže pri využití záruky za podmienok a v lehotách uvedených v Občianskom zákonníku: 
   • Odošlite vyhlásenie o znížení ceny
   • V prípade výraznej vady - podajte odstúpenie od zmluvy
   • Žiadajte, aby bola položka vymenená za bezchybnú
   • Žiadať odstránenie vady
   6. Predávajúci odpovie na žiadosť o reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom.
   7. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru po dohode o jeho nevyhnutnosti s predávajúcim znáša kupujúci. Po kladnom posúdení reklamácie budú tieto náklady Kupujúcemu vrátené.
   8. Tovar vrátený v rámci reklamačného poriadku zašlite na adresu: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska s poznámkou „Reklamácie“.
   9. Odchýlky v kvalite, farbe, veľkosti, povrchovej úprave atď., ktoré sú komerčne prijateľné a/alebo technicky nevyhnutné, nie sú oprávneným dôvodom na reklamáciu.

     

     Osobné údaje v internetovom obchode

     

    1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim – vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov – nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov – „GDPR“.
    2. Osobné údaje zákazníkov zhromaždené správcom prostredníctvom Internetového obchodu sa zhromažďujú za účelom realizácie kúpnej zmluvy a ak zákazník súhlasí, aj na marketingové účely.
    3. Príjemcami osobných údajov zákazníkov online obchodu môžu byť:
    4. V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob doručenia kuriérom, Správca na požiadanie Správcu poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu prepravu.
    5. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.
    6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v pravidlách potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy.

     

     Záverečné ustanovenia

    1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku
    2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Poriadok z dôležitých dôvodov, ktorými sú: zmeny právnych predpisov, zmeny spôsobu platby a dodania - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení tohto Poriadku. O každej zmene bude Predávajúci Zákazníka informovať minimálne 7 dní vopred.
    3. Predávajúci si vyhradzuje právo:
    • stiahnutie jednotlivých produktov z internetovej platformy
    • zmeny cien produktov na internetovej platforme
    • zavádzanie nových produktov do internetovej platformy
    4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Nariadenia, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb; zákon o právach spotrebiteľov, zákon o ochrane osobných údajov; zákon o autorskom práve a právach s ním súvisiacich.