Vrátenie a reklamácia

Návraty

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci prebral tovar do držby, alebo kedy sa k tovaru dostala ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu;
 3. Aby mohol kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho prostredníctvom údajov uvedených v Poriadku v časti Kontakt s obchodom jednoznačným vyhlásením (napr. list zaslaný poštou alebo informácie zaslané e-mailom).
 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Vrátenie tovaru sa uskutočňuje na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.
 6. Odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorým prináležia práva spotrebiteľa.

   

  Sťažnosť 

  1. Všetky produkty ponúkané Predávajúcim sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád.
  1. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo na reklamáciu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
  1. Reklamácie je potrebné uplatniť do 1 mesiaca odo dňa prevzatia tovaru e-mailom na e-mailovú adresu: shop@partypal.pl
  1. Sťažnosť musí obsahovať:
  • meno a priezvisko
  • údaje o firme (názov, adresa, daňové identifikačné číslo)
  • e-mail, telefónne číslo
  • číslo objednávky / faktúry
  • dátum prijatia objednávky
  • symbol a množstvo inzerovaného tovaru
  • podrobný popis vady tovaru s fotodokumentáciou
   1. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom.
   1. Náklady na odoslanie reklamovaného tovaru po dohode o jeho nevyhnutnosti s Predávajúcim znáša Kupujúci. Po schválení reklamácie budú náklady Kupujúcemu vrátené.

   2. Tovar vrátený v rámci reklamačného konania zašlite na adresu: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska s poznámkou „Reklamácie“.

   3. Odchýlky v kvalite, farbe, veľkosti, povrchovej úprave atď., ktoré sú komerčne prijateľné a/alebo technicky nevyhnutné, nie sú oprávneným dôvodom na reklamáciu.